آزمون استعدادسنجی کتبی

شما در حال شرکت در بخش کتبی آزمون استعدادسنجی برای ورود به دوره مقدماتی ترجمه شفاهی هستید.

این آزمون از 8 متن تشکیل شده است؛ ترجمه 2 متن الزامی است: یکی سؤال شماره 8 و دیگری یکی از متن های دیگر بر اساس زبان B انتخابی.

داوطلبانی که زبان C تعیین کرده اند، می توانند یک متن دیگر را بر اساس زبان C اعلامی ترجمه نمایند.

مدت زمان مجاز برای پاسخگویی به سه بخش بالا مجموعاً 3 ساعت است.

فقط یک بار آزمون بدهید!